Trần Thơi

Trần Thơi là Founder của website tongdaifpt.net.vn. Người có nhiều năm kinh nghiệm cung như nhiều giải thưởng cấp tư vấn các sản phẩm dịch vụ viễn thông FPT.

?>
.